Превод с допълнения на статията “Synchronicity” от AstroWiki

Терминът идва от гръцки “syn” (заедно) и “chronos” (време) и описва водещото значение на времевия момент и неговия характер за събитята, които се случват през него.

Синхроничността е термин, използван в Юнгианската психология за описване на почти едновременни събития в живота на човек, които не са причинно свързани и приидно нямат никакво отношение, но може да се търси по-абстрактна смислова връзка. Използва се както за едновременните преживявания на един човек, така и за еднакви или подобни преживявания, настъпили едновременно при различни хора на различни места.

Юнг разработва Теорията за сътрудничеството заедно с теоретичния физик и носител на Нобелова награда Волфганг Паули. Тази теория, която Юнг сравнява с теорията на Аристотел за формалната причинност, постановява, че

“Всичко, което се ражда или прави в даден момент, носи качеството на този момент от времето“.

Съответно, астрологичните връзка между позицията на небесните тела по време на всяко едно събитие – от раждането на индивида и неговия характер до житейските промени и потока на жувота му – са определени от Юнг като синхронични, но а-каузални  или не-причинени от планетите.

Движението на планетите е синхронично на земните събития – те ги отразяват, а не ги причиняват.

Има близки паралели между концепцията за синхроничност на Юнг и тази на аналогията в астрологията, според която планетите показват или отразяват събитията на земята, без всъщност да ги причиняват. Събитията и процесите в живота на земята протичат едновременно, в синхроничност с астрономическите явления, но не са причинени от тях.

synchronicity

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните